Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Δημόσιοι διαγωνισμοί - προμήθειες


Η Ε.Ε.Ε.Π. για τις προμήθειες αγαθών, υπηρεσιών και μελετών, καθώς και για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων, εφαρμόζει τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Επίσης, τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις διατάξεις του ν.4013/2011 (Α 204), περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (e-procurement), όπως ισχύουν.

Σε εξέλιξη (4)
Διεκρινίσεις και Παράταση Προθεσμιών
Έγκριση διαδικασίας οριστικής υποβολής της ηλεκτρονικής προσφοράς με α/α 371103
ΘέμαΗμερ/νία ΔιακήρυξηςΗμερ/νία Διαγωνισμού
Διακήρυξη 1/2024 - Διαγωνισμός Φύλαξης στο site της Ε.Ε.Ε.Π.
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου και των γραφείων της Ε.Ε.Ε.Π., διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, με δικαίωμα προαίρεσης κατά ποσοστό περίπου 37% και με CPV: 79713000-5.
16/01/2024 Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 11:00
Διακήρυξη αρ. 2/2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013237457) Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο
για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) στο ελεγκτικό έργο της και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση φορολογικών μελετών και μελετών για την οργανωτική αναδιάρθρωση της Αρχής και την ενδυνάμωση του εποπτικού και ελεγκτικού της ρόλου, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού Ε.Ε.Ε.Π. 2023-2027.
09/08/2023 Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 14:00
Διακήρυξη αρ. 1/2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013183908) Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων
για την Προμήθεια Τείχους Προστασίας Νέας Γενιάς και την Παροχή Υπηρεσιών Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης και Μετάπτωσης, Εκπαίδευσης, Συντήρησης και Υποστήριξης, καθώς και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Συνολικής Διάρκειας Τριάντα Οκτώ (38) Μήνων.
31/07/2023 Παράταση προθεσμίας: Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 14:00
Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 14:00
Διακήρυξη αρ. 1/2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008973210) Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ
για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του υποέργου Νο 1 της Πράξης “Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Κεντρικής Αποθήκης Δεδομένων και Πληροφοριακού Συστήματος Αναφορών και Επιχειρηματικής Ευφυΐας της Ε.Ε.Ε.Π. για την Εποπτεία και τον Έλεγχο των Κατόχων Άδειας Παροχής Υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου” με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5074825.
Διεκρινίσεις και Παράταση Προθεσμιών 09/09/2021 (Ορθή επανάληψη)
Διόρθωση σφάλματος στη με αριθμό 594/1/09.09.2021 Απόφαση της ΕΕΕΠ
23/07/2021 Παράταση προθεσμίας: Παρασκευή, 08/10/2021 και ώρα 14:00
Παρασκευή, 17/09/2021 και ώρα 14:00
Ολοκληρωμένοι (57)
ΘέμαΗμερ/νία ΔιακήρυξηςΗμερ/νία Διαγωνισμού
Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση (αρ. πρωτ. 15552/29.08.2022), με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 171271
που αφορά την «Παροχή υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Ε.Ε.Ε.Π. κατά την παρακολούθηση, επίβλεψη και τον έλεγχο της προόδου υλοποίησης του έργου που έχει αναλάβει ο παραχωρησιούχος της Σύμβασης Παραχώρησης άδειας λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο στον Μητροπολιτικό Πόλο του Ελληνικού – Αγίου Κοσμά».
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00
Διακήρυξη αρ. 2/2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011092231) Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ
για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις δημόσιες συμβάσεις και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την επέκταση, ανάλυση και προσαρμογή διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών της Ε.Ε.Ε.Π., διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.
11/08/2022 Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00
Διακήρυξη αρ. 1/2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC009940664) Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ
για την Ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού του κτιρίου και των γραφείων της Ε.Ε.Ε.Π., διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, με δικαίωμα προαίρεσης δώδεκα (12) μηνών.
Χορήγηση διευκρινίσεων.
19/01/2022 Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13:00
Πρόσκληση αρ. πρωτ. 11896/20.09.2021 προς τον Καθηγητή Πανεπιστημίου κ. Χριστοφή Νικόλαο, με θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
για την προμήθεια υπηρεσιών Συμβούλου Κοινωνικών Επιστημών, σύμφωνα με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταφοράς του καζίνο Πάρνηθας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 369Α του ν.4512/2018 (Α 5), με ανάρτηση της πρόσκλησης στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π., έναντι συνολικής αμοιβής μέχρι του ορίου της περίπτωσης β΄ του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (Α 147)».
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00
Πρόσκληση αρ. πρωτ. 11894/20.09.2021 προς τον Καθηγητή Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο Πάτρας κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝΕΤΣΟ, με θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
για την προμήθεια υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, σύμφωνα με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταφοράς του καζίνο Πάρνηθας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 369Α του ν.4512/2018 (Α 5), με ανάρτηση της πρόσκλησης στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π., έναντι συνολικής αμοιβής μέχρι του ορίου της περίπτωσης β΄ του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (Α 147)».
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00
Πρόσκληση αρ. πρωτ. 11738/16.09.2021 προς τη Δικηγορική Εταιρεία «ΜΠΕΡΝΙΤΣΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
για την προμήθεια υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου, σύμφωνα με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταφοράς του καζίνο Πάρνηθας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 369Α του ν.4512/2018 (Α 5), με ανάρτηση της πρόσκλησης στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π., έναντι συνολικής αμοιβής μέχρι του ορίου της περίπτωσης β΄ του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (Α 147)».
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021
Πρόσκληση αρ. πρωτ. 11736/16.09.2021 προς την Εταιρεία «EUROCONSULTANS (ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.)», με θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
για την προμήθεια υπηρεσιών Οικονομικού Συμβούλου, σύμφωνα με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταφοράς του καζίνο Πάρνηθας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 369Α του ν.4512/2018 (Α 5), με ανάρτηση της πρόσκλησης στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π., έναντι συνολικής αμοιβής μέχρι του ορίου της περίπτωσης β΄ του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (Α 147)».
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021
Διακήρυξη αρ. 3/2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007106908) Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ
για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του υποέργου Νο 1 της Πράξης “Διαχείριση Αδειοδοτήσεων και Πιστοποιήσεων Παιγνίων και Παρόχων Υπηρεσιών Παιγνίων, Εποπτεία και Έλεγχος Παιγνίων, Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες G2x” με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5045584.
Διεκρινίσεις και Παράταση Προθεσμιών 11/09/2020
29/07/2020 Παράταση προθεσμίας: Τετάρτη, 30/09/2020 και ώρα 13:00
Δευτέρα, 21/09/2020 και ώρα 13:00
Υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής καταγραφής (μαγνητοφώνηση) και επεξεργασίας (απομαγνητοφώνηση) των πρακτικών έως εκατόν σαράντα έξι (146) συνεδριάσεων της Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Ε.Π., για δύο (2) έτη.
Τρόπος υποβολής προσφορών: Σφραγισμένος φάκελος, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Ε.Ε.Ε.Π., με την ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς για την υπ’ αριθ. πρωτ. 3570/09.04.2021 Πρόσκληση της Ε.Ε.Ε.Π.», υπόψη Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 και ώρα 16:00.
Υποβολή προσφοράς για την προμήθεια υπηρεσιών που αφορούν στην καταγραφή ενδογενών δημοσιονομικών κινδύνων και τη διαμόρφωση Συστήματος Διαδικασιών Εσόδων και Δαπανών για τις ανάγκες του εσωτερικού ελέγχου της Ε.Ε.Ε.Π..
Τρόπος υποβολής προσφορών: Σφραγισμένος φάκελος, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Ε.Ε.Ε.Π., με την ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς για την υπ’ αριθ. πρωτ. 3476/06.04.2021 Πρόσκληση της Ε.Ε.Ε.Π.», υπόψη Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 09/04/2021 και ώρα 16:00.
Πρόσκληση (αρ. πρωτ. 13868/23.12.2020) υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υπηρεσιών επέκτασης της λειτουργικότητας της εφαρμογής καταχώρησης και επεξεργασίας Σχεδίων Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων της Ε.Ε.Ε.Π..
Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ε.Ε.Ε.Π.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 28/12/2020 και ώρα 15:00
Πρόσκληση (αρ. πρωτ. 13827/21.12.2020) υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης και Μισθοδοσίας των Οικονομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων της Ε.Ε.Ε.Π. για το έτος 2021.
Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ε.Ε.Ε.Π.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη, 24/12/2020 και ώρα 12:00
Πρόσκληση (αρ. πρωτ. 13037/02.12.2020) υποβολής προσφοράς για την υπηρεσιών για την ανανέωση αδειών χρήσης του τείχους προστασίας νέας γενιάς, του λογισμικού προστασίας από ιούς και απειλές του διαδικτύου και του λογισμικού διατήρησης και δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων, ετήσιας διάρκειας, για τις ανάγκες της Ε.Ε.Ε.Π.. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 07/12/2020 και ώρα 15:00
Πρόσκληση (αρ. πρωτ. 10247/05.10.2020) υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ειδών καθαριότητας καθώς και αντισηπτικών, απολυμαντικών χεριών και λοιπών μέσων προστασίας, κατά του κορωνοϊού COVID-19, για τις ανάγκες της Ε.Ε.Ε.Π.. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 12/10/2020 και ώρα 16:00
Πρόσκληση (αρ. πρωτ. 10246/05.10.2020) υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υπηρεσιών συνδρομής σε Νομική Βάση Πληροφοριών και Πληροφοριών Φορολογικής, Ασφαλιστικής & Εργατικής Νομοθεσίας, διετούς διάρκειας. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη, 08/10/2020 και ώρα 16:00
Πρόσκληση (αρ. πρωτ. 7195/16.07.2020) υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υπηρεσιών μετάφρασης εγγράφων της Ε.Ε.Ε.Π.. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη, 23/07/2020 και ώρα 16:00
Πρόσκληση (αρ. πρωτ. 6076/18.06.2020) υποβολής προσφοράς
για την προμήθεια υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης Support and Subscription (SnS) του λογισμικού κεντρικής διαχείρισης εικονικών μηχανών VMware των φυσικών εξυπηρετητών του υπολογιστικού κέντρου της Ε.Ε.Ε.Π., διάρκειας ενός (1) έτους.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 22/06/2020 και ώρα 14:00
Πρόσκληση (αρ. πρωτ. 5528/01.06.2020) υποβολής προσφοράς
για την προμήθεια υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών και εγκαταστάσεων του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Ε.Ε.Ε.Π..
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 05/06/2020 και ώρα 16:00
Πρόσκληση (αρ. πρωτ. 4892/08.05.2020) υποβολής προσφοράς
για την ανάθεση της προμήθειας: α) υπηρεσιών ετήσιας διαχείρισης και υποστήριξης του συστήματος κεντρικής αποθήκευσης δεδομένων και της υποδομής αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας, β) υπηρεσιών τριετούς υποστήριξης του εξοπλισμού του υπολογιστικού κέντρου και γ) δύο (2) αδειών χρήσης λογισμικού για τους ελεγκτές τομέα (iDRAC controllers) του υπάρχοντος εξοπλισμού της Ε.Ε.Ε.Π..
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη, 13/05/2020 και ώρα 12:00 μ.μ.
Διακήρυξη αρ. 1/2020 Δημόσιου Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ
με τίτλο «Προμήθεια λογισμικών και αδειών χρήσης για τις ανάγκες αναβάθμισης της λειτουργικότητας των Πληροφοριακών Συστημάτων και του Αποθετηρίου Δεδομένων της Ε.Ε.Ε.Π.».
17/03/2020: H Ε.Ε.Ε.Π. ενημερώνει ότι η τρέχουσα διαδικασία θα πραγματοποιηθεί κανονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη.
26/02/2020 Παρασκευή, 27/03/2020 και ώρα 14:00
Πρόσκληση (αρ. πρωτ. 3021/06.03.2020) υποβολής προσφοράς
για την παροχή υπηρεσιών ορκωτών λογιστών – ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των οικονομικών χρήσεων 2019 και 2020 της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 13/03/2020 και ώρα 16:00
Διακηρύξη Συνοπτικου Διαγωνισμού Διακήρυξης αρ. 6/2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC006076926)
για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου και των γραφείων της Ε.Ε.Ε.Π., διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών.
Σχετικό ΤΕΥΔ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη, 14/01/2020 και ώρα 11:00 π.μ.
Διακηρύξη Συνοπτικου Διαγωνισμού Διακήρυξης αρ. 5/2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC006075668)
για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου και των γραφείων της Ε.Ε.Ε.Π., διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών.
Σχετικό ΤΕΥΔ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 13/01/2020 και ώρα 10:00 π.μ.
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
για την προμήθεια υπηρεσιών διαχείρισης των Εικονικών Μηχανών (Virtual Machines) και των λειτουργιών δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων/εφαρμογών (Backup), της Ε.Ε.Ε.Π..
Σχετικό ΤΕΥΔ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 14/10/2019 και ώρα 16:00
Συνοπτικός Διαγωνισμός με αρ. Διακήρυξης 3/2019
για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου και των γραφείων της Ε.Ε.Ε.Π., διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών, με CPV: 79713000-5.
Σχετικο ΤΕΥΔ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08/08/2019 και ώρα 10:00 π.μ.
Συνοπτικός Διαγωνισμός με αρ. Διακήρυξης 4/2019
για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου και των γραφείων της Ε.Ε.Ε.Π., διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών, με CPV: 90910000-9.
Σχετικο ΤΕΥΔ
Παροχή διευκρινίσεων
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08/08/2019 και ώρα 11:00 π.μ.
Συνοπτικός Διαγωνισμός με αρ. Διακήρυξης 2/2019
για την προμήθεια και εγκατάσταση πρόσθετου αποθηκευτικού χώρου του συστήματος κεντρικής αποθήκευσης δεδομένων, αναβάθμισης της μνήμης των εξυπηρετητών και λοιπού εξοπλισμού.
Σχετικο ΤΕΥΔ
Τεχνικές διευκρινίσεις
Τεχνικές διευκρινίσεις(2)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη, 10/07/2019 και ώρα 11:00 π.μ.
Διεθνής Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με αρ. Διακήρυξης 1/2019
για την Παραχώρηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέoς φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά.
Τεύχος Τροποποιήσεων Διακήρυξης 1/2019
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 04/10/2019 και το αργότερο έως τις 11:00 (Ώρα Ελλάδος, GMT+2)
Πρόσκληση για υποβολή προσφορών
για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Ε.Ε.Ε.Π.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 10/05/2019 και ώρα 16:00
Πρόσκληση για υποβολή προσφορών
στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΕΕΠ για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον μητροπολιτικό πόλο Ελληνικού-Αγ. Κοσμά.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19/04/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
για παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων της Ε.Ε.Ε.Π. για δύο (2) έτη
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 07/02/2019
ώρα 16:00
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
για την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:   05/07/2018 ώρα 15:00
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου οικονομικών καταστάσεων της Ε.Ε.Ε.Π. από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές, για τις οικονομικές χρήσεις 2017 και 2018
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  25/05/2018 ώρα 15:00
Ανοικτός Δημόσιος Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ (02/2018)
Παροχή Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για την υποστήριξη της ΕΕΕΠ κατά τη διαδικασία προετοιμασίας και υλοποίησης του Διεθνούς Διαγωνισμού για την παραχώρηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο στον Μητροπολιτικό Πόλο του Ελληνικού – Αγίου Κοσμά
Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και διευκρινίσεις
13/03/2018 20/04/2018
Ανοικτός Δημόσιος Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ (01/2018)
Παροχή Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου για την υποστήριξη της ΕΕΕΠ κατά τη διαδικασία προετοιμασίας και υλοποίησης του Διεθνούς Διαγωνισμού για την παραχώρηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο στον Μητροπολιτικό Πόλο του Ελληνικού – Αγίου Κοσμά
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και διευκρινίσεις
13/03/2018 13/04/2018
Συνοπτικός Διαγωνισμός (02/2017)
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου και των γραφείων της Ε.Ε.Ε.Π.»
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)
Διευκρινίσεις 11/01/2018
29/12/2017 15/01/2018
Συνοπτικός Διαγωνισμός (01/2017)
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου και των γραφείων της Ε.Ε.Ε.Π.»
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)
Διευκρινίσεις 09/11/2017
02/11/2017 16/11/2017
Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός (03/2016)
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κεντρικής αποθήκευσης δεδομένων και λοιπού εξοπλισμού»
 13/12/2016  28/12/2016
Συνοπτικός Διαγωνισμός (02/2016)
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας του κτηρίου και των γραφείων της Ε.Ε.Ε.Π.»
 16/09/2016  28/09/2016
Συνοπτικός Διαγωνισμός (01/2016)
με κριτήριο φύλαξης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης του κτηρίου και των γραφείων της Ε.Ε.Ε.Π.»
 16/09/2016  28/09/2016
Συνοπτικός Διαγωνισμός (03/2016)
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κεντρικής αποθήκευσης δεδομένων και λοιπού εξοπλισμού»
Ματαίωση Διαγωνισμού Ματαίωση Διαγωνισμού
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
για το έργο της παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)
11/12/2015 23/12/2015
Πρόχειρος Διαγωνισμός (03/2015)
για την «παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Ε.Ε.Ε.Π. για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών»
Διευκρινίσεις 06/10/2015
15/09/2015 15/10/2015
Πρόχειρος Διαγωνισμός (02/2015)
για την «Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας του κτηρίου και των γραφείων της Ε.Ε.Ε.Π.»
27/07/2015 24/08/2015
Πρόχειρος Διαγωνισμός (01/2015)
για την «Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης του κτηρίου και των γραφείων της Ε.Ε.Ε.Π.»
27/07/2015 24/08/2015
Πρόχειρος Διαγωνισμός (06/2014)
για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού λογισμικού προστασίας από ιούς και τοίχους προστασίας επόμενης γενιάς.»
Διευκρινίσεις 29/07/2014
17/07/2014 04/08/2014
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
για «παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και δεδομένων (DATA)»
16/05/2014  30/05/2014
Πρόχειρος Διαγωνισμός (05/2014)
για την «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του κτιρίου επί της διεύθυνσης Αχαρνών 17 και Πλατείας Μαυροκορδάτου, στο οποίο στεγάζονται οι υπηρεσίες της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»
30/04/2014  16/05/2014
Πρόχειρος Διαγωνισμός (04/2014)
για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Λογισμικού και Λοιπού Εξοπλισμού της Ε.Ε.Ε.Π.»
Διευκρινίσεις 08/04/2014
27/03/2014  10/04/2014
Πρόχειρος Διαγωνισμός (03/2014)
για την «Ανάθεση Υπηρεσιών Φύλαξης του κτηρίου και των γραφείων της Ε.Ε.Ε.Π.»

14/03/2014
 28/03/2014
Πρόχειρος Διαγωνισμός (02/2014)
για την «Ανάθεση Υπηρεσιών καθαριότητας του κτηρίου και των γραφείων της Ε.Ε.Ε.Π.»
27/02/2014  13/03/2014
Πρόχειρος Διαγωνισμός (01/2014)
για την «Προμήθεια μελάνης και τόνερ για εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικές μηχανές, εκτυπωτικού χαρτιού, γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»
Διευκρινίσεις 13/03/2014
06/03/2014  17/03/2014
Πρόχειρος Διαγωνισμός (08/2013)
για την «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του κτιρίου επί των οδών Αχαρνών 17, Μαυροκορδάτου και Μέγερ, στο οποίο στεγάζονται οι υπηρεσίες της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»
01/07/2013  22/07/2013
Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός (07/2013)
για την «Προμήθεια και εγκατάσταση πρόσθετων ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού»
01/07/2013  01/08/2013
Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός (06/2013)
για την «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου της εκμετάλλευσης και των πιστοποιήσεων Ηλεκτρονικών Τεχνικών-Ψυχαγωγικών και Τυχερών Παιγνίων, με παιγνιομηχανήματα»
01/07/2013  31/07/2013
Πρόχειρος διαγωνισμός (5/2013)
για την «Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»
18/06/2013  25/06/2013
Πρόχειρος διαγωνισμός (1/2012)
για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού Ηλεκτρονικού εξοπλισμού»
18/09/2012  04/10/2012
Ματαίωση διαγωνισμών (2)
ΘέμαΗμερ/νία ΔιακήρυξηςΗμερ/νία Διαγωνισμού
Διακήρυξη αρ. 2/2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006814371) Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού
για την «Ανάθεση υπηρεσιών αποτίμησης της υπεραξίας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε. (ΕΚΠΑ Α.Ε.)»
Σχετικό ΤΕΥΔ (.pdf)
Σχετικό ΤΕΥΔ (.xml)
Διευκρινίσεις 09/06/2020
Διευκρινίσεις (Ματαίωση) 11/06/2020
03/06/2020 Τρίτη, 16/06/2020 και ώρα 11:00 π.μ.
Διακήρυξη αρ. 7/2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC006084103) Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ
για την ανάθεση υπηρεσιών αποτίμησης της ακίνητης περιουσίας και αποτίμησης της υπεραξίας της «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» (ΕΚΠΑ Α.Ε.).
Διευκρινίσεις (Ματαίωση) 17/01/2020
20/12/2019 Δευτέρα, 27/01/2020 και ώρα 13:00
melete casino 2014-2021
Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML
Δεοντολογία

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video