Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Νομική Βιβλιοθήκη

Νομική Βιβλιοθήκη

Το αντικείμενο και η λειτουργία της Ε.Ε.Ε.Π., στο επίπεδο της κύριας νομοθεσίας (26)
N.2206/1994 (Α 62) Ίδρυση, Λειτουργία, Έλεγχος Καζίνων και άλλες διατάξεις.
Ν.3051/2002 (Α 220) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές», οι διατάξεις του νόμου εφαρμόζονται συμπληρωματικά των ειδικών διατάξεων που αφορούν την Ε.Ε.Ε.Π.
Ν.3229/2004 (Α 38)
Κεφάλαιο Γ, άρθρα 16 έως 23
Ίδρυση «Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών και θέματα λειτουργίας Καζίνο».
Ν.3634/2008 (Α 9)
άρθρο 33
Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν.3229/2004 (Α 38).  
Ν.3691/2008 (Α 166) Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις.
H Ε.Ε.Ε.Π. είναι η αρμόδια Αρχή που εποπτεύει την εφαρμογή των διατάξεών του στις επιχειρήσεις καζίνων, στα καζίνα επί πλοίων με ελληνική σημαία, στις επιχειρήσεις, στους οργανισμούς και στους άλλους φορείς που διοργανώνουν ή και διεξάγουν τυχερά παιχνίδια, καθώς και στα πρακτορεία.
 
Ν.4002/2011 (Α 180)
Μέρος Δ, Κεφάλαιο Η
άρθρα 25 έως 54.
Ρυθμίσεις της αγοράς παιγνίων.
Ν.4021/2011 (Α 218)
άρθρο 52
Τροποποιήσεις του ν.4002/2011.  
Ν.4038/2012 (Α 14)
άρθρο 7, παράγραφοι 10 ως 26
Ρύθμιση θεμάτων Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και της Ε.Ε.Ε.Π.
Ν.4141/2013 (Α 81)
Κεφάλαιο Ε:
άρθρο 22
Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την αγορά παιγνίων.  
Ν.4141/2013 (Α 81)
Κεφάλαιο Ε:
άρθρο 23
Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με το προσωπικό της Ε.Ε.Ε.Π.
Ν.4141/2013 (Α 81)
Κεφάλαιο Ε:
άρθρο 24
Σύσταση της Τριμελούς Επιτροπής της ΟΠΑΠ Α.Ε.
Ν.4170/2013 (Α 163)
άρθρο 74
Τροποποιήσεις του ν.4002/2011.  
N.4182/2013 (Α 185)
άρθρο 92
Μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Εποπτείας Καζίνο του Υπουργείου Τουρισμού και της Επιτροπής Καζίνο του ν.2206/1994 (Α 62) στην Ε.Ε.Ε.Π.
Ν.4183/2013 (Α 186) Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων.
N.4209/2013 (Α 253)
άρθρο 106
Ρυθμίσεις σχετικά με τα τυχερά παίγνια μέσω ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων.
N.4223/2013 (Α 287)
άρθρο 34
Οργανωτικά θέματα της Ε.Ε.Ε.Π.
N.4223/2013 (Α 287)
άρθρο 35
Θέματα εποπτείας και ελέγχου τυχερών παιγνίων, σύμφωνα με τα οποία ρυθμίζονται οργανωτικά θέματα της Ε.Ε.Ε.Π. καθώς και άλλα συναφή θέματα.
Ν.4255/2014 (Α 89)
άρθρο 22, παράγραφος 3
Καθορισμός των όρων και του τρόπου καταβολής των χρημάτων από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο μικτό κέρδος των τυχερών παιγνίων, που διεξάγονται από τις επιχειρήσεις καζίνων.
N.4261/2014 (Α 107)
άρθρο 173
Ρυθμίσεις σχετικά με τα τυχερά παίγνια.
Προεδρικό Διάταγμα 31/2014 (Α 56) Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής με την επωνυμία «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ» (Ε.Ε.Ε.Π.), σύμφωνα με το οποίο οι δαπάνες όλων των κατηγοριών της Αρχής υπήχθησαν στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
N.4338/2015 (Α 131),
Ν.4342/2015 (Α 143)
άρθρο 51 παράγραφος 5
Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου στοιχήματος επί ιπποδρομιών στην Ελλάδα.
Ν.4389/2016 (Α 94)
Μέρος Α, Κεφάλαιο Β, Υποκεφάλαιο Δ: Άρθρο 56
Τροποποιήσεις του ν.4002/2011.  
Ν.4499/2017 (Α 176)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων» άρθρα 3 έως 5
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.  
Ν.4512/2018 (Α 5)
Κεφάλαιο Β΄, «Αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων καζίνο και άλλες διατάξεις»,
άρθρα 357-378
Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.  
Ν.4557/2018 (Α 139) Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις.  
Ν.4972/2022 (Α 181)
άρθρα 184 και 185
English Version [EN]
Ρυθμίσεις για την παροχή τυχερών παιγνίων από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και Αδειοδότηση «Eurojackpot»
Το αντικείμενο και η λειτουργία της Ε.Ε.Ε.Π., στο επίπεδο της κανονιστικής νομοθεσίας (11)
Y.A. 55906/1673/21.12.2011 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444)
Υ.Α. Γ∆ΟΠ 0000031 ΕΞ2014/10.01.2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 24)
Υ.Α. 2/36411/0004/28.5.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 385)
Υ.Α. 2/69356/0004/17.11.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 843)
Υ.Α. 2/63389/0004/21.07.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 397)
Υ.Α. 2/3935/0004/25.07.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 428)
Υ.Α. 9433 ΕΞ 2019/13.02.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 64)
Υ.Α. 3557 ΕΞ 2020/14.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 20)
Υ.Α. 145940 ΕΞ 2020/21.12.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1089)
Υ.Α. 172135 ΕΞ 2023/22.11.2023 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1307)
Συγκρότηση Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και ορισμός των μελών της.
K.Y.A. 56660/1679/22.12.2011 (Β 2910) Πιστοποίηση Έναρξης Λειτουργίας Ε.Ε.Ε.Π.
10/3/11.06.2012 (Β 2066),
36/3/3.01.2013 (Β 6)
Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εσωτερική λειτουργία της Ε.Ε.Ε.Π.
47/2/10.4.2013 (Β 901)
10/2/11.6.2012 (Β 1840)
 22/2/22.10.2012 (B 2880)
Ανάληψη άσκησης αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.).
39/7/14.01.2013 (Β 43) Θέματα του Οργανισμού της Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά με τη μίσθωση ακινήτων.
6/1/24.4.2012 (Β 1347) Θέματα του Οργανισμού της Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά με την οικονομική διαχείρισή της.
51/4/2/26.04.2013 (Β 1330) Ρύθμιση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Κίνησης της Ε.Ε.Ε.Π.
133/2/3.12.2014 (Β 3508)
150/3/3.4.2015 (B 634)
160/5/18.06.2015 (B 1370)
166/3/23.7.2015 (Β 1787)
209/3/09.06.2016 (B 1777)
218/2/22.09.2016 (B 3404) 505/4/27.08.2020 (Β 3898)
511/1/17.09.2020 (Β 4141)
609/2/12.11.2021 (Β 5536)
11/3 (Β 2704)
37/4/21.09.2023 (B 6052)
Κανονισµός Οργάνωσης, ∆ιάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
158/2/5.6.2015 (Β 1120) Καθορισμός των προϋποθέσεων, των προσόντων και της διαδικασίας επιλογής των μελών για τη σύσταση της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 28, παράγραφος 3Α. του ν.4002/2011 (Α 180).
  160/2/18.06.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 489)
178/2/8.10.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 780)
590/4/06.08.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 683)
Σύσταση της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε. του άρθρου 28, παράγραφος 3Α του ν.4002/2011 (Α 180).
  23/4/05.05.2022 (B 2299) Συγκρότηση Επιτροπών Ακροάσεων με αντικείμενο την ακρόαση των ελεγχόμενων προσώπων, από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), σε συνέχεια βεβαίωσης παραβάσεων.
Κανονισμοί της Ε.Ε.Ε.Π., σε σχέση με τη διεξαγωγή παιγνίων (26)
 25/3/22.06.2023 (ΦΕΚ 5049/Β/11.8.2023)) Έγκριση της Πολιτικής Λειτουργίας Δευτερευουσών Δραστηριοτήτων στα Πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με την παρ. 12.2 του άρθρου 12 της υπό στοιχεία 13491 ΕΞ 2023 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων - Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.» (Β’ 387).
14/2/17.07.2012 (Β 2205)
103/7/25.04.2014 (B1127)
138/3/13.01.2015 (Β223/2015)
Γενικός Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου των Κρατικών Λαχείων.
 23/3/23.10.2012 (B 2952) Ρυθμίσεις θεμάτων, τα οποία διέπονται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες επιβάλλονται στην περίπτωση διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια.
  51/3/26.04.2013 (Β 1147)
163/4Γ/9.7.2015 (Β 1824)
200/11.04.2016 (B 1223)
250/2/16.03.2017 (Β 1409)
319/3/27.04.2018 (B 2073)
Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ.23/3/23−10−2012 (Β΄ 2952) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π με τίτλο: «Ρυθμίσεις θεμάτων, τα οποία διέπονται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες επιβάλλονται στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια».

73/2/10.10.2013 (Β 2654)
85/8/16.12.2013 (Β 3353)
94/5/14.02.2014 (Β 406)
98/5/21.03.2014 (Β 767)
107/2/30.05.2014 (Β 1655)
116/4/21.07.2014 (Β 2159)
117/6/23.07.2014 (Β 2128)
ΠΡΠ7989121114/12.11.2014 (Β 3146)
129/3/7.11.2014 (Β 3163)
144/2/13.02.2015 (B 362)
160/4Β/18.06.2015 (1370)
166/8/23.7.2015 (Β 1662)
166/7/23.7.2015 (Β 1763)
251/2/23.03.2017 (Β 1409)
253/2/30.03.2017 (Β 1389)
303/4/27.02.2018 (Β 979)
303/5/27.02.2018 (Β 1025)
ΠΡΠ6160180418/18.04.2018 (Β 1599)
334/4/14.06.2018 (Β 2667)
338/3/09.08.2018 (Β 3989)
25985 ΕΞ 2023/16.02.2023 (Β’ 1238)

Τροποποίηση της με αριθμό Τ/6736/2003 (Β 929) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με τον τίτλο «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο».
 93/2/28.01.2014 (Β 205) Γενικές Αρχές και Κανόνες Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων.
 94/4/14.2.2014 (Β 531) Ειδικός Κανονισμός Στιγμιαίου Κρατικού.
 103/8/25.4.2014 (B 1128) Ειδικός Κανονισμός Λαϊκού Λαχείου.
 103/9/25.4.2014 (Β 1149)

Ειδικός Κανονισμός Εθνικού Λαχείου.

  105/2/16.05.2014 (Β 1330)
209/2/09.06.2016 (Β 1777)

Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου παιγνίων στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης που προφέρονται από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. μέσω του διαδικτύου.

106/2/23.5.2014 (Β 1368)
108/2/6.6.2014 (Β 1727)
127/4/23.10.2014 (Β 3125)
163/4Γ/9.7.2015 (Β 1824)
177/3/1.10.2015
184/3/12.11.2015 (Β 2487)
202/3/21.4.2016
251/3/23.3.2017
Οδηγία 1/2017
Ρύθμιση θεμάτων εμπορικής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων.
107/5/30.5.2014 (B 1637)
115/4Α/11.7.2014 (Β 2045)
Ρύθμιση θεμάτων Πιστοποίησης Τεχνικών Ηλεκτρονικών Τεχνικών−Ψυχαγωγικών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων και Τεχνικών Τυχερών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων, τύπου VLT, και κατάρτισης των σχετικών Μητρώων.
 111/2/24.6.2014 (Β 1794) Κανονισμός καταβολής των χρημάτων της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μικτό κέρδος των τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται στις επιχειρήσεις καζίνο, σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης γ της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν.2206/1994,όπως ισχύει.
115/2/11.07.2014 (Β 2041)
143/2/6.02.2015 (B 328)
148/2/20.03.2015 (B 613)
158/4/5.6.2015 (B 1120)
166/4/23.07.2015 (Β 2295)
225/2/25.10.2016 (Β 3528)
254/3/07.04.2017 (Β 1578)
331/3/07.06.2018 (Β 3048)
Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT.
  115/3/11.07.2014 (Β 2042)
138/5/19.01.2015 (Β 223/2015)
Ρύθμιση θεμάτων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΕΠ) για τη διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT.
  130/2/18.11.2014 (Β 3225)
[11.12.2014 (Β 3337) διόρθωση]
139/2/15.01.2015 (Β 223)
253/3/30.03.2017 (Β 1388)
Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα.
131/2/21.11.2014 (Β 3170) Ειδικός Κανονισμός Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης (Πρωτοχρονιάτικο).


163/6/9.7.2015 (Β 1607)
166/5/23.7.2015 (Β 1763)

Κανονισµός εφαρµογής µέτρων για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων.
144/3α/13.02.2015 (Β 403)
161/2/23.06.2015 (Β 2295)
Κατάρτιση του Ειδικού Μητρώου της παραγράφου 3 του άρθρου 52Α του ν.4002/2011 (Α 180).
160/3Β/18.06.2015 (Β 1370) Καθορισμός της διαδικασίας καταστροφής και του τύπου και του περιεχομένου του συντασσόμενου ειδικού πρακτικού της παραγράφου 2 του άρθρου 52Α του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180), όπως ισχύει.  
171/14.08.2015 (Β 1708)
191/4/11.01.2016 (Β 596)
193/2B/28.01.2016 (Β 650)
Κανονισμός Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος.
193/2A/28.01.2016 (Β 522) Ειδικός Κανονισμός Ιπποδρομιακού Στοιχήματος.
163/5/9.7.2015 (Β 1788) Αρχές Υπεύθυνου Παιχνιδιού.
168/6/30.7.2015 (Β 1959),
197/2/24.03.2016 (B 1223)
198/3/07.04.2016 (Β 1281)
245/2/02.2.2017 (Β 811)
320/2/03.05.2018 (B 2073)
Κανονισμός Ελέγχου Παιγνίων.
509/1/11.09.2020 (B 4140)
English Version [EN]
Χορήγηση Άδειας Καταλληλότητας Συνεργατών Προωθητικών Ενεργειών Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου και εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών (Αffiliates).
554/5/15.04.2021 (B 1633)
English Version [EN]
Έκδοση Κανονισμού εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα στην αγορά τυχερών παιγνίων, σύμφωνα με την περ. στ’ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α’ 180).
611/16.11.2021 (B 5493) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 554/5/15.04.2021 απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων «Έκδοση Κανονισμού εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα στην αγορά τυχερών παιγνίων (Β’ 1633), σύμφωνα με την περ. στ’ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011» (Α’ 180).
Υπουργικές Αποφάσεις σε σχέση με τη διεξαγωγή παιγνίων (36)
Τ/6736/01.07.2003 (Β 929) Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο.
 Τ/14704/27.11.2003 (Β 1798) Τροποποίηση διατάξεων Κανονισμού Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνων.
 Y.A. 9927/11.08.2006 (Β 1330)

Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 18, της υπ’ αριθμ. Τ/6736/1.7.2003 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο».

Y.A. 748/15.01.2007 (Β 89)  Τροποποίηση και Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Τ/6736/1−7−2003 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνων» (ΦΕΚ 929/Β/2003).
 ΚΥΑ 37336/2008 (Β 1590)
ΚΥΑ 7209/2011 (Β 390)
260/5/18.05.2017 (Β 2013)
Έγκριση του “Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.”».
 ΥΑ 51997 ΕΞ 2023/03.04.2023 (Β 2188) Ειδικός Κανονισμός «ΚΙΝΟ».
ΚΥΑ 2173/22.01.2009  Κανονισμός «ΣΟΥΠΕΡ 3».
  ΚΥΑ 2176/22.01.2009
245/3/02.2.2017 (Β 811)
346/2/25.10.2018 (Β 5125)
Κανονισμός «ΤΖΟΚΕΡ».
 ΚΥΑ 2178/22.01.2009 Κανονισμός «ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ».
 ΚΥΑ 2180/22.01.2009 Κανονισμό «ΠΡΟΤΟ».
 ΚΥΑ 2181/22.01.2009 Κανονισμός «EXTRA 5».
 ΚΥΑ 2183/22.01.2009 Κανονισμός «ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΠΡΟΠΟ)».
 Υ.Α 14593/7.08.2009 (Β 1787) Τροποποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Τ/6736/1.7.2003 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο» (ΦΕΚ 929/τ.Β΄/2003).
 Υ.Α 9501/2.08.2010 (Β 1404) Τροποποίηση της Τ/6736/2003 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (ήδη Πολιτισμού και Τουρισμού) «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο» (Φ.Ε.Κ. 929/Β΄/2003) και συμπλήρωση αυτής, µε διατάξεις, που αφορούν στη λειτουργία παραλλαγών και διαγωνισμών του τυχερού παιχνιδιού πόκερ.
 ΠΟΛ1248/2011 Υπαγωγή εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στο φορολογικό καθεστώς της μεταβατικής περιόδου της παρ. 12 του άρθρου 50 του ν.4002/2011.
Υ.Α. 16216/21.11.2012 (Β 3161)  Τροποποίηση της Τ/6736/2003 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της λειτουργίας των Καζίνο» (ΦΕΚ 929/Β΄), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
52115/1009/12.12.2012 (Β 3324) Καθορισμός τελών και παραβόλων για τη διεξαγωγή τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα.
 ΓΔΟΠ0000192 ΕΞ2014/24.02.2014 (Β 545) Καθορισμός τελών και παραβόλων για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα τύπου VLT.
 328/3/31.05.2018 (Β 2349) Τροποποίηση της με αριθμό Τ/6736/2003(Β’ 929) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο», όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τη με αριθμό 303/5/27.02.2018 (Β΄ 1025) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. και ισχύει.
 334/4/14.06.2018 (Β 2667) Κατάταξη των παραβάσεων της με αριθμό Τ/6736/ 2003 (Β 929) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο: «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο», όπως ισχύει, σε Κατηγορίες Σημαντικότητας, δυνάμει της παραγράφου 5 του άρθρου 13 της με αριθμό 245/2/02.02.2017 (Β 811) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.
362/3/10.01.2019 (Β 174) Τροποποίηση της αριθμ. 2554/21.12.1995 (Β΄1083/29.12.1995) απόφασης του Υπουργού Τουρισμού, με τίτλο «Παραχώρηση άδειας για την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση Καζίνο στην περιοχή της Φλώρινας», όπως ισχύει.
  79292 ΕΞ 2020/23 Ιουλίου 2020 (B’ 3260/05.08.2020)
English Version [EN]

Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων.

 79300 ΕΞ 2020/23 Ιουλίου 2020 (B’ 3261/05.08.2020)
English Version [EN]

Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Διαχείρισης Αλλαγών στα Κεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΚΠΣ).

  56580 ΕΞ 2022/27 Απριλίου 2022 (B’ 2166/04.05.2022)
English Version [EN]

Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αρ. 79305/27.7.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων» (Β’ 3262 Διόρθωση σφαλμάτων Β’ 4441).

  79314 ΕΞ 2020/23 Ιουλίου 2020 (B’ 3263/05.08.2020)
English Version [EN] [Αντικατάσταση του άρθρου 46 ΦΕΚ Β’ 356/3-2-2022]
English Version [EN] [Αντικατάσταση της παραγράφου 3.1.7 του άρθρου 3 ΦΕΚ Β’ 6716/27-12-2022]
English Version [EN]

Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου Video Lottery Terminal (VLT).

  79823 ΕΞ 2020/24 Ιουλίου 2020 (B’ 3264/05.08.2020) Τροποποίηση Κανονισμού Παιγνίων 79823 ΕΞ 2020/24.7.2020 (Β’ 2567/20.04.2023)

Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων – Τεχνικές Προδιαγραφές της Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου Video Lottery Terminal (VLT).

  79835 ΕΞ 2020/24 Ιουλίου 2020 (B’ 3265/05.08.2020)
[Διορθώσεις Σφαλμάτων 08.10.2020 (Β’ 4441)]
English Version [EN]
Τροποποίηση Κανονισμού Παιγνίων 56604 ΕΞ 2022/27 Απριλίου 2022 (Β' 2185/04.05.2022)
English Version [EN]
Τροποποίηση Κανονισμού Παιγνίων 67663 ΕΞ 2022/18 Μαΐου 2022 (Β' 2483/20.05.2022) English Version [EN]

Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου.

  79841 ΕΞ 2020/24 Ιουλίου 2020 (B’ 3266/05.08.2020)
English Version [EN]

Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΕΠ) Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου.

  58876 ΕΞ 2022/4 Μαΐου 2022 (B’ 2232/06.05.2022)
English Version [EN]

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79841 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΕΠ) Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου (Β’ 3266).»

 125944 ΕΞ 2020/04 Νοεμβρίου 2020 (Β' 4884/05.11.2020)

Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Διοικητικών Μέτρων και Κυρώσεων.

100379 ΕΞ 2021/16 Αυγούστου 2021 (Β' 3838/18.08.2021) Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων - Γενικός Κανονισμός Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε.
132934 ΕΞ 2022/16 Σεπτεμβρίου 2022 (Β' 4990/26/09/2022) Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων - Γενικός Κανονισμός Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των Κρατικών Λαχείων.
157593 ΕΞ 2022/27.10.2022 (Β’ 5571/31.10.2022) Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων - Κανονισμός Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. μέσω του διαδικτύου.
13491 ΕΞ 2023/27 Ιανουαρίου 2023 (ΦΕΚ 387/Β/27-1-2023) Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων - Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.
Υ.Α.74326 ΕΞ 2023/12.05.2023 (Β’ 3167/12.05.2023) Ειδικός Κανονισμός EUROJACKPOT
Υ.Α. 74275 ΕΞ 2023/12.05.2023 (Β’ 3167/12.05.2023) Ειδικός Κανονισμός ΛΟΤΤΟ
Οδηγίες (13)
ΟΔΗΓΙΑ 01/2020 Καθορισμός του περιεχομένου και της διαδικασίας κατάθεσης της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 7 του άρθρου 46 του ν.4002/2011 (Α 180), για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, καθώς και του τρόπου πληρωμής του οριζόμενου στην παράγραφο 5 του άρθρου 45 του ν.4002/2011 (Α 180) αντιτίμου της άδειας.
ΟΔΗΓΙΑ 02/2020 Διαδικασία διαχείρισης και αξιολόγησης Σχεδίων Εμπορικής Επικοινωνίας (ΣΕΕ) Τυχερών Παιγνίων, κατόπιν της θέσης σε ισχύ της με αριθμό 79292/20232 ΕΞ 2020/23.7.2020 (Β 3260) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Κανονισμός Παιγνίων περί Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων».
ΟΔΗΓΙΑ 01/2021
English Version [EN]
Περιεχόμενο της Σύμβασης Προσχώρησης του άρθρου 18 της με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.07.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων για την Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου» (Β’ 3265, Διόρθωση σφαλμάτων Β΄ 4441).
ΟΔΗΓΙΑ 02/2021
English Version [EN]
Διαδικασία διενέργειας αυτοαξιολόγησης της προβληματικής παικτικής συμπεριφοράς.
ΟΔΗΓΙΑ 03/2021
English Version [EN]
Υποδοχή, ταξινόμηση και διαχείριση των καταγγελιών των παικτών των Κατόχων Άδειας Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου και υποβολή σχετικών αναφορών.
ΟΔΗΓΙΑ 04/2021
English Version [EN]
Κατευθύνσεις σύνταξης, υποβολής και διαχείρισης των Σχεδίων Εμπορικής Επικοινωνίας (ΣΕΕ) των Κατόχων Άδειας Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου και διευκρίνιση ειδικών θεμάτων.
ΟΔΗΓΙΑ 06/2021
English Version [EN]
Τυχερά παίγνια των οποίων η διοργάνωση και διεξαγωγή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής άσκησης αποκλειστικών δικαιωμάτων που έχουν παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο και δεν επιτρέπεται η διοργάνωση/διεξαγωγή τους μέσω Διαδικτύου.
ΟΔΗΓΙΑ 07/2021
English Version [EN]
Υπολογισμός Μικτού Κέρδους (Gross Gaming Revenue – GGR) από τη διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων.
ΟΔΗΓΙΑ 08/2021
English Version [EN]
Διοργάνωση και διεξαγωγή νέων επιτραπέζιων παιγνίων από τις επιχειρήσεις καζίνο και συμμετοχή των παικτών στα επιτραπέζια παίγνια με τη χρήση ειδικών διαφημιστικών μαρκών (Promo Chips).
ΟΔΗΓΙΑ 1/2023
English Version [EN]
Καθορισμός προδιαγραφών, διαδικασίας κοινοποίησης του μοναδικού κωδικού εγκυρότητας και ειδικότερες λεπτομέρειες της βεβαίωσης και του πιστοποιητικού κερδών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 16.9 της με αριθμό 554/5/15.04.2021 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. (Β’ 1633)
ΟΔΗΓΙΑ 3/2023
English Version [EN]
Εφαρμογή των παρ. 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 8 της με αριθμό 79292 ΕΞ 2020/23.7.2020 (Β’ 3260) απόφασης Κανονισμού Παιγνίων του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με τη σήμανση των εμπορικών ανακοινώσεων των Κατόχων Άδειας Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων και των Συνεργατών.
ΟΔΗΓΙΑ 4/2023
English Version [EN]
Κατευθύνσεις και οδηγίες για την εφαρμογή του αρ. 13 της με αριθμό 554/5/15.04.2021 (Β’ 1633) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. περί της δημιουργίας Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, και της πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη.
ΟΔΗΓΙΑ 1/2024
English Version [EN]
Διευκρινίσεις περί πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη τυχερών παιγνίων, κατά τα οριζόμενα στη με αρ. 554/5/15.04.2021 απόφαση της ΕΕΕΠ (Β΄1633), με τη χρήση αστυνομικού δελτίου ταυτότητας σε ψηφιακή μορφή.
14741/17.05.2024
English Version [EN]
Κατευθύνσεις και οδηγίες για την εφαρμογή του αρ. 13 της με αριθμό 554/5/15.04.2021 (Β’ 1633) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. περί της δημιουργίας Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, και της πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη
Άδειες Καταλληλότητας Επιτραπέζιων Παιγνίων Καζίνο (14)
Omaha 6 Card Poker Άδεια Καταλληλότητας του επιτραπέζιου παιγνίου με την εμπορική ονομασία Omaha 6 Card Poker για τη διεξαγωγή του στις επιχειρήσεις καζίνο. Αριθμ. Πρωτ.: 11002/05.04.2024.
Omaha 5 Card Poker Άδεια Καταλληλότητας του επιτραπέζιου παιγνίου με την εμπορική ονομασία Omaha 5 Card Poker για τη διεξαγωγή του στις επιχειρήσεις καζίνο. Αριθμ. Πρωτ.: 11001/05.04.2024.
Non-Commission Baccarat Άδεια Καταλληλότητας του επιτραπέζιου παιγνίου με την εμπορική ονομασία Non-Commission Baccarat για τη διεξαγωγή του στις επιχειρήσεις καζίνο. Αριθμ. Πρωτ.: 10539/02.04.2024.
Commission Baccarat Άδεια Καταλληλότητας του επιτραπέζιου παιγνίου με την εμπορική ονομασία Commission Baccarat για τη διεξαγωγή του στις επιχειρήσεις καζίνο Αριθμ. Πρωτ.: 10540/02.04.2024.
Non-Commission Baccarat with Super Six Plus Άδεια Καταλληλότητας του επιτραπέζιου παιγνίου με την εμπορική ονομασία Non-Commission Baccarat with Super Six Plus για τη διεξαγωγή του στις επιχειρήσεις καζίνο Αριθμ. Πρωτ.: 10538/02.04.2024.
SIC BO (TAI SAI) Άδεια Καταλληλότητας του επιτραπέζιου παιγνίου με την εμπορική ονομασία SIC BO.
Pure Pairs BlackJack Bonus Bet Άδεια Καταλληλότητας του επιτραπέζιου παιγνίου με την εμπορική ονομασία Pure Pairs BlackJack Bonus Bet για τη διεξαγωγή του στις επιχειρήσεις καζίνο.
Caribbean Stud Poker (with progressive feature) Άδεια Καταλληλότητας του επιτραπέζιου παιγνίου με την εμπορική ονομασία Caribbean Stud Poker (with progressive feature) για τη διεξαγωγή του στις επιχειρήσεις καζίνο.
Card Poker - 6 Card Bonus Άδεια Καταλληλότητας του επιτραπέζιου παιγνίου με την εμπορική ονομασία Card Poker - 6 Card Bonus, για τη διεξαγωγή του στις επιχειρήσεις καζίνο.
Three Card Poker Άδεια Καταλληλότητας του επιτραπέζιου παιγνίου με την εμπορική ονομασία Three Card Poker για τη διεξαγωγή του στις επιχειρήσεις καζίνο.
Three Card Poker – Progressive Άδεια Καταλληλότητας του επιτραπέζιου παιγνίου με την εμπορική ονομασία Three Card Poker – Progressive, για τη διεξαγωγή του στις επιχειρήσεις καζίνο.
Trilux Blackjack Bonus Bet Άδεια Καταλληλότητας του επιτραπέζιου παιγνίου με την εμπορική ονομασία Trilux Blackjack Bonus Bet για τη διεξαγωγή του στις επιχειρήσεις καζίνο.
Ultimate Texas Hold’em with Progressive Feature Άδεια Καταλληλότητας του επιτραπέζιου παιγνίου με την εμπορική ονομασία Ultimate Texas Hold’em with Progressive Feature για τη διεξαγωγή του στις επιχειρήσεις καζίνο.
Ultimate Texas Hold’em Άδεια Καταλληλότητας του επιτραπέζιου παιγνίου με την εμπορική ονομασία Ultimate Texas Hold’em για την διεξαγωγή του στις επιχειρήσεις καζίνο.

 

 

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video