Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

ΟΠΑΠ Α.Ε.


Η Ε.Ε.Ε.Π. είναι υπεύθυνη για την τήρηση της εφαρμογής του τρόπου διεξαγωγής του κάθε παιγνίου ελέγχοντας την συμμόρφωση με τους κανόνες διεξαγωγής του, την απόδοση κερδών στους παίκτες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους ειδικούς κανονισμούς ανά παίγνιο, τον έλεγχο λειτουργίας των πρακτορείων, την απόδοση των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου κ.λπ.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3Α του άρθρου 28 του ν.4002/2011 (Α 180) με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. συνίσταται Τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, η οποία επιβλέπει και μεριμνά την τήρηση εκ μέρους της ΟΠΑΠ Α.Ε. της κείμενης νομοθεσίας και των συμβατικών υποχρεώσεών της έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. Τα θέματα που αφορούν τον έλεγχο και την εποπτεία της Επιτροπής αυτής ενδεικτικά είναι εκείνα που αφορούν:

 • α. Την από 15 Δεκεμβρίου 2000 σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΠΑΠ για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των σε αυτή αναφερομένων παιγνίων και των όρων της από 4.11.2011 σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΠΑΠ Α.Ε. για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση 35.000 παιγνιομηχανημάτων στην Ελληνική Επικράτεια, όπως εκάστοτε ισχύουν.
 • β. Την εισήγηση έκδοσης κανονιστικών πλαισίων όσον αφορά τη διεξαγωγή, διαχείριση, οργάνωση και λειτουργία των παιγνίων που περιλαμβάνονται στις παραπάνω συμβάσεις, καθώς και τα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 • γ. Την εισαγωγή νέων ή την τροποποίηση υφισταμένων μέτρων για την εμπορία και τη διεξαγωγή των παραπάνω παιγνίων.
 • δ. Την κάθε είδους εμπορική επικοινωνία της εταιρείας και των υπηρεσιών που με κάθε τρόπο παρέχει.
 • ε. Την ενιαία τιμολογιακή πολιτική, την οποία καθορίζει η ΟΠΑΠ Α.Ε. σε σχέση με τους παραχωρησιούχους των παιγνιομηχανημάτων του άρθρου 39.
 • στ. Τον αριθμό των σημείων πώλησης των υπηρεσιών και το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας τους.
 • ζ. Το περιεχόμενο των συμβάσεων της ΟΠΑΠ Α.Ε. με τους πράκτορές της, τους παραχωρησιούχους της ή με τρίτους που διαθέτουν τις υπηρεσίες της στο καταναλωτικό κοινό.
 • η. Άλλα ζητήματα, τα οποία σχετίζονται, συνδέονται ή επηρεάζουν τα αντικείμενα της παραγράφου 3.

Τα αντικείμενα, ως προς τα οποία θα ελέγχονται τα παραπάνω θέματα, είναι:

 • α. Η τήρηση του νομοθετικού πλαισίου ρύθμισης της αγοράς των τυχερών παιγνίων, του Κανονισμού Διεξαγωγής Παιγνίων και των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδει η Ε.Ε.Ε.Π..
 • β. Η τήρηση των όρων της από 15 Δεκεμβρίου 2000 σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΠΑΠ Α.Ε. για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των σε αυτή αναφερομένων παιγνίων και των όρων της από 4.11.2011 σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΠΑΠ Α.Ε. για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση 35.000 παιγνιομηχανημάτων στην Ελληνική Επικράτεια, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 39, όπως εκάστοτε ισχύουν.
 • γ. Η προστασία του καταναλωτικού κοινού και των παικτών από τον εθισμό, την απάτη, το έγκλημα και τη σπατάλη χρημάτων στα τυχερά παίγνια, καθώς και την κατεύθυνση των παικτών στα νόμιμα δίκτυα παιγνίων.
 • δ. Η προστασία των ανηλίκων και ο έλεγχος της ηλικίας.
 • ε. Η αναγνώριση των ευάλωτων ομάδων, η υποστήριξη και η προστασία τους.
 • στ. Η διασφάλιση της φερεγγυότητας των παιγνίων.
 • ζ. Η προβλεπόμενη απόδοση του κέρδους στους παίκτες.
 • η. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 • θ. Η, κατά τα προβλεπόμενα, απόδοση των συμμετοχών και φόρων στο Ελληνικό Δημόσιο.
melete casino 2014-2021
Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML
Δεοντολογία

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video