Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Οριζόντιοι Κανονισμοί


Η Ε.Ε.Ε.Π., ως η αρμόδια ρυθμιστική Αρχή της αγοράς παιγνίων, αναπτύσσει σταδιακά ένα ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο, θέτοντας κοινές προδιαγραφές και όρους για το σύνολο των φορέων διεξαγωγής παιγνίων.

Κανονισμός εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η με αριθμό 129/2/7.11.2014 (Β 3162) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3691/2008 (Α 166), όπως τροποποιήθηκε με το ν.3932/2011 (Α 49) και ισχύει.

Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα:
α) Εποπτείας των παρόχων τυχερών παιγνίων ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο παραπάνω νόμος.
β) Οδηγιών στους παρόχους τυχερών παιγνίων, συλλογικά ή ατομικά, ως προς την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων, τον καθορισμό πρακτικών συμπεριφοράς έναντι των παικτών και την υιοθέτηση εσωτερικών διαδικασιών για τον εντοπισμό ύποπτων ή ασυνηθών συναλλαγών ή δραστηριοτήτων που ενδέχεται να σχετίζονται με τα αδικήματα των άρθρων 2 και 3 του ν.3691/2008 (Α 166) όπως ισχύει.
γ) Χορήγησης εγγράφων και στοιχείων που απαιτούνται από τους παρόχους τυχερών παιγνίων κατά την εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας και απαραίτητων για την εκπλήρωση των εποπτικών και ελεγκτικών τους καθηκόντων.

Παράλληλα, η Ε.Ε.Ε.Π. με τον Κανονισμό:
α) Προβλέπει τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την εξασφάλιση, από τους παρόχους τυχερών παιγνίων, της ορθής διαχείρισης και τήρησης των στοιχείων και πληροφοριών που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με συναλλαγές ή με δραστηριότητες που ενδέχεται να συνδέονται με τα αδικήματα των άρθρων 2 και 3 του ως άνω νόμου, καθώς και για την τήρηση της εμπιστευτικότητας.
β) Επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον ως άνω νόμο και τον Κανονισμό.

 

Κανονισμός Εμπορικής Επικοινωνίας

Με τη με αριθμό 108/2/6.6.2014 (Β 1727) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο: «Ρύθμιση θεμάτων εμπορικής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων», ορίστηκε για πρώτη φορά το πλαίσιο αρχών που οφείλουν να εφαρμόζουν οι πάροχοι τυχερών παιγνίων όσον αφορά τον σχεδιασμό, την παραγωγή, διάθεση, προώθηση και προβολή της διοργάνωσης και διεξαγωγής παιγνίων.

Στη συνέχεια, η ανάγκη συμπλήρωσης και περαιτέρω εξειδίκευσης του παραπάνω πλαισίου, με σκοπό αφενός τη διασφάλιση της κοινωνικής τάξης και την προστασία του κοινού και ιδίως των ανήλικων από τον εθισμό και την κατασπατάληση περιουσίας και αφετέρου τη βέλτιστη συμβατότητα του κανονιστικού πλαισίου με την πραγματική λειτουργία της αγοράς, οδήγησε στην έκδοση της με αριθμό 163/4Γ/09.07.2015 (Β 1824) νέας απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τον ίδιο τίτλο: «Ρύθμιση θεμάτων εμπορικής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων»

Η παραπάνω απόφαση, ως σχέδιο, γνωστοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Οδηγίας 98/34 (κωδικός ανάρτησης στη βάση δεδομένων TRIS: 2014/517/GR).

Οι κυριότερες ρυθμίσεις που εισάγει η τελευταία απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. είναι:

  • Θεσπίζεται η υποχρέωση τα σχέδια εμπορικής επικοινωνίας να λαμβάνουν την έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π. πριν την υλοποίησή τους (Άρθρο 8).
  • Εισάγονται ειδικές διατάξεις για την προστασία των ανηλίκων (Άρθρο 4).
  • Ρυθμίζονται οι εμπορικές ανακοινώσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων Χορηγίας (Άρθρο 5).
  • Ρυθμίζονται θέματα εμπορικών ανακοινώσεων που αφορούν προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Άρθρο 6).
  • Θεσπίζεται η υποχρέωση των παρόχων να υποβάλλουν τα σχέδια εμπορικής επικοινωνίας σύμφωνα με πρότυπο οδηγό που εκδίδει η Ε.Ε.Ε.Π. (Άρθρο 8, παρ.8.2.1).
  • Καθορίζονται τα σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων θέματα, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων των διατάξεων της απόφασης (Άρθρα 13 και 14).

Ο παραπάνω κανονισμός τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 184/3/12.11.2015 (Β 2487) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.

melete casino 2014-2021
Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML
Δεοντολογία

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video