Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Ειδικό Μητρώο προμηθευτών


Η με κάθε τρόπο διάθεση σε τρίτο ή/και η διακίνηση κάθε είδους εξοπλισμού διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, πλην παιγνιόχαρτων, υπόκειται στην εκ των προτέρων έγκριση και τον έλεγχο της Ε.Ε.Ε.Π.

Η Ε.Ε.Ε.Π. συγκροτεί το Ειδικό Μητρώο προμηθευτών εξοπλισμού διεξαγωγής τυχερών παιγνίων της παραγράφου 3 του άρθρου 52Α του ν.4002/2011 (Α 180), στο οποίο καταγράφονται τα πρόσωπα που εισάγουν ή/και εμπορεύονται κάθε είδους εξοπλισμό διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, πλην παιγνιόχαρτων. Η εισαγωγή ή/και εμπορία του παραπάνω εξοπλισμού από πρόσωπο που δεν είναι καταγεγραμμένο στο μητρώο αυτό απαγορεύεται. Η συγκρότηση του Ειδικού Μητρώου γίνεται σύμφωνα με τη με αριθμό 144/3α/13.02.2015 (Β 403) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. (κατεβάστε εδώ την αίτηση εγγραφής).

Η διαδικασία της εκ των προτέρων έγκρισης της Ε.Ε.Ε.Π. για τη διάθεση ή/και διακίνηση κάθε είδους εξοπλισμού διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, πλην παιγνιόχαρτων, καθορίζεται με τη με αριθμό 161/2/23.6.2015 (Β 2295) απόφαση της Αρχής και στηρίζεται στην υποβολή «Γνωστοποίησης».

Με τον όρο «Γνωστοποίηση» ορίζεται η γνωστοποίηση στην Ε.Ε.Ε.Π., από τον εισαγωγέα ή έμπορο, της πρόθεσής του να διαθέσει σε τρίτο ή/και να διακινήσει κάθε είδους εξοπλισμό διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, πλην παιγνιόχαρτων.

Στη Γνωστοποίηση (σχετικό υπόδειγμα δείτε εδώ) αναφέρονται:

  • Η ταυτότητα του προσώπου και τα στοιχεία επικοινωνίας του,
  • η ώρα και η ημερομηνία της διάθεσης ή/και της διακίνησης κάθε είδους εξοπλισμού διεξαγωγής τυχερών παιγνίων σε τρίτο και τα πλήρη στοιχεία αυτού,
  • το είδος, ο τύπος, η ονομασία και η ποσότητα κάθε είδους εξοπλισμού διεξαγωγής τυχερών παιγνίων,
  • οι λόγοι ή/και ο σκοπός της γνωστοποιούμενης διακίνησης ή και διάθεσης,
  • η προέλευση και ο, κατά περίπτωση, προορισμός,
  • κάθε άλλη πληροφορία που μπορεί να ζητήσει η Ε.Ε.Ε.Π., σχετική με το θέμα.

Ως ημερομηνία της Γνωστοποίησης θεωρείται η ημερομηνία καταχώρισης των σχετικών εγγράφων στο κεντρικό πρωτόκολλο της Ε.Ε.Ε.Π.

Η πράξη που περιλαμβάνεται στη Γνωστοποίηση πραγματοποιείται μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της Γνωστοποίησης και εφόσον η Ε.Ε.Ε.Π., μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα, δεν ζητήσει επιπλέον στοιχεία ή δεν διατυπώσει αντίθετη άποψη.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πρόσωπο το οποίο εισάγει ή/και εμπορεύεται ή/και διαθέτει με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτο ή/και διακινεί το ίδιο ή μέσω χρήσης υπηρεσιών μεταφοράς τρίτων κάθε είδους εξοπλισμό διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, πλην παιγνιόχαρτων, χωρίς να είναι καταγεγραμμένο στο ειδικό μητρώο της Ε.Ε.Ε.Π. ή/και χωρίς να έχει λάβει την εκ των προτέρων έγκριση για τη διάθεση ή/και διακίνηση του εξοπλισμού αυτού, θεωρείται διοργανωτής τυχερών παιγνίων χωρίς την προβλεπόμενη άδεια και τιμωρείται με τις ποινές που προβλέπει η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του ν.4002/2011 (Β 180), όπως ισχύει.

melete casino 2014-2021
Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML
Δεοντολογία

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video