Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Παιγνιομηχανήματα VLTs


Κάθε παιγνιομηχάνημα τύπου VLT που εγκαθίσταται σε πιστοποιημένα καταστήματα, πρέπει να είναι πιστοποιημένο από την Ε.Ε.Ε.Π. Η πιστοποίηση χορηγείται στον κατασκευαστή, στον εισαγωγέα, στον φορέα εκμετάλλευσης ή στον παραχωρησιούχο.

Σε κάθε πιστοποιημένο παιγνιομηχάνημα τύπου VLT επιτρέπεται η εγκατάσταση, αποκλειστικά και μόνο, πιστοποιημένων παιγνίων.

Για κάθε πιστοποιημένο παιγνιομηχάνημα τηρείται βιβλίο, στο οποίο αναγράφονται όλες οι προσβάσεις σε αυτό. Στο βιβλίο καταγράφονται τα πρόσωπα που είχαν την πρόσβαση, τα στοιχεία τους, η ημέρα, η ώρα, ο λόγος, το αποτέλεσμα της πρόσβασης, καθώς και δήλωση του πιστοποιημένου τεχνικού ότι η συγκεκριμένη πρόσβαση δεν επέφερε αλλαγή που επηρεάζει τη σήμανση CE του παιγνιομηχανήματος ή την πιστοποίηση συμμόρφωσής του προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΕΠ).

Κάθε πιστοποιημένο παιγνιομηχάνημα, εκτός των λοιπών προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 36 του Κανονισμού διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT, πρέπει, μεταξύ άλλων:

  1. Να φέρει πλήρη λογική και φυσική ασφάλεια διεξαγωγής κάθε παιγνίου, ώστε να διασφαλίζεται πλήρως: η ομαλή, αξιόπιστη, φερέγγυα, ασφαλής και απρόσκοπτη διεξαγωγή όλων των μορφών τυχερών παιγνίων, η τυχαιότητα και μη προβλεψιμότητα των κερδών, η τήρηση των ποσοστών κερδών που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις, τον Κανονισμό ή/και τις σχετικές εγκρίσεις της Ε.Ε.Ε.Π., η υψηλή διαθεσιμότητα της λειτουργίας του, η ακεραιότητα του λογισμικού του και των αποθηκευμένων σε αυτό στοιχείων και γενικότερα όλων των λειτουργικοτήτων του (functionalities) και τέλος, η δυνατότητα κεντρικής παρακολούθησης, ελέγχου και διαχείρισής του..
  2. Να διαθέτει λογισμικό το οποίο είναι αξιόπιστο, λειτουργικό, φιλικό, ασφαλές και κατάλληλο για τη διεξαγωγή ποικίλων μορφών παιγνίων.
  3. Να δίνει τη δυνατότητα ασφαλούς μέτρησης, καταγραφής και αποθήκευσης διάφορων στοιχείων σχετικά με τις διεξαγόμενες μορφές παιγνίων (π.χ. οικονομικών στοιχείων, δεδομένων ασφάλειας κ.λπ.).
  4. Να έχει τη δυνατότητα αυτοελέγχου, διάγνωσης και εντοπισμού βλαβών, προβλημάτων και δυσλειτουργιών.

Για τη χορήγηση της πιστοποίησης υποβάλλεται σχετική αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π.

Σε κάθε πιστοποιημένο παιγνιομηχάνημα ενσωματώνεται σήμα νόμιμης λειτουργίας, στο οποίο περιλαμβάνονται:

  1. Ο αριθμός πιστοποίησης του παιγνιομηχανήματος που έχει χορηγηθεί από την Ε.Ε.Ε.Π.
  2. Ο μοναδικός σειριακός αριθμός (serial number) του παιγνιομηχανήματος που φέρει από τον κατασκευαστή του.
  3. Η επωνυμία του κατασκευαστή του παιγνιομηχανήματος.
  4. Η εμπορική ονομασία και ο κωδικός αριθμός μοντέλου του παιγνιομηχανήματος.

Το παραπάνω σήμα χορηγείται από την Ε.Ε.Ε.Π. και παραμένει στην κυριότητά της, ενσωματώνεται δε στα παιγνιομηχανήματα με τρόπο ώστε να είναι εμφανές και εύκολα προσβάσιμο. Μη ενσωμάτωση ή αφαίρεση του σήματος από πιστοποιημένο παιγνιομηχάνημα ή αλλοίωσή του με οποιονδήποτε τρόπο, επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της πιστοποίησης του παιγνιομηχανήματος.

Για τη χορήγηση πιστοποίησης παιγνίου καταβάλλεται παράβολο για την αίτηση και εφάπαξ τέλος πιστοποίησης

Η Ε.Ε.Ε.Π. συγκροτεί Μητρώο Πιστοποιημένων Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT, που αναρτάται στον διαδικτυακό της τόπο.

melete casino 2014-2021
Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML
Δεοντολογία

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video