Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Άδεια Εκμετάλλευσης


Για την εκμετάλλευση ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα, εκδίδεται Άδεια Εκμετάλλευσης από την Ε.Ε.Ε.Π.

Για την έκδοση Άδειας Εκμετάλλευσης υποβάλλεται σχετική αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π., η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του αιτούντος φορέα εκμετάλευσης, καθώς και τον αριθμό των Πιστοποιημένων Παιγνιομηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εκμετάλλευση, σύμφωνα με τη με αριθμό 130/2/18.11.2014 (Β 3225) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. «Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα», όπως ισχύει.

Φορέας εκμετάλλευσης ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων, μπορεί να είναι ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο, με τη μορφή προσωπικής ή κεφαλαιουχικής εταιρίας, που φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ν.2238/1994 (Α 151). Δεν επιτρέπεται η χορήγηση Άδειας Εκμετάλλευσης ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή τη διαχείριση των επιχειρήσεων που αιτούνται ή διαθέτουν Άδεια Εκμετάλλευσης δεν πρέπει να έχουν:

  • α) καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής,
  • β) καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για έγκλημα που προβλέπεται στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί παιγνίων.

Από τη στιγμή που λάβουν την άδεια, οι φορείς εκμετάλλευσης υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην Ε.Ε.Ε.Π. άμεσα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση:

  1. Τα πιστοποιημένα παιγνιομηχανήματα που περιλαμβάνει η άδειά τους.
  2. Τα πιστοποιημένα παίγνια που παίζονται στα παιγνιομηχανήματα αυτά.
  3. Τα πιστοποιημένα καταστήματα, στα οποία εγκαθιστούν κάθε παιγνιομηχάνημα.
  4. Τον τρόπο με τον οποίο έχει αποκτήσει τα νόμιμα δικαιώματα για τη χρήση των παιγνιομηχανημάτων και παιγνίων που περιλαμβάνονται στην εκμετάλλευση (αγορά, μίσθωση, παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης, κ.λπ.).
  5. Τη μετακίνηση των παιγνιομηχανημάτων, μεταξύ των καταστημάτων ή σε χώρους αποθήκευσης ή/και επισκευής.

Όλες οι παραπάνω γνωστοποιήσεις γίνονται ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος διαχείρισης και ελέγχου της εκμετάλλευσης και των πιστοποιήσεων Ηλεκτρονικών Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων (ΗΤΨΠ).

Για την έκδοση ή ανανέωση των όρων της Άδειας Εκμετάλλευσης προκαταβάλλεται ετήσιο τέλος διενέργειας ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα, ανάλογα με τον αριθμό των παιγνιομηχανημάτων που περιλαμβάνονται στην άδεια. Η καταβολή του τέλους πραγματοποιείται με ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης ενός έτους από την αρχική καταβολή του. Μη εμπρόθεσμη καταβολή του ετήσιου τέλους, συνεπάγεται μη έκδοση ή μη ανανέωση της Άδειας.

Η Ε.Ε.Ε.Π. συγκροτεί σχετικό Μητρώο Αδειοδοτημένων Φορέων Εκμετάλλευσης Ηλεκτρονικών Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων που αναρτάται στον διαδικτυακό της τόπο.

melete casino 2014-2021
Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML
Δεοντολογία

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video