Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Αρχές & κανόνες λειτουργίας


Η Ε.Ε.Ε.Π., με τη με αριθμό 8/6/25.05.2012 απόφασή της, υιοθέτησε μία σειρά αρχών και κανόνων που πρέπει να διέπουν τις δραστηριότητές της, τόσο ως προς τη λειτουργία της όσο και ως προς τη διεξαγωγή του ρυθμιστικού της έργου.

  • Αρχές διεξαγωγής ρυθμιστικού έργου:

α. Η αρχή της αναλογικότητας: η ρυθμιστική Αρχή πρέπει να παρεμβαίνει μόνο όταν η παρέμβαση είναι αναγκαία. Τα μέτρα που λαμβάνονται πρέπει να είναι επαρκή για την αποτροπή του κινδύνου που αφορούν, και το κόστος για τους ρυθμιζόμενους πρέπει να είναι αιτιολογημένο.

β. Η αρχή της λογοδοσίας: η ρυθμιστική Αρχή πρέπει να αιτιολογεί τις αποφάσεις της και να υποβάλλεται σε δημόσιο έλεγχο.

γ. Η αρχή της συνέπειας: η ρυθμιστική Αρχή πρέπει να θεσπίζει ρυθμιστικά πλαίσια που περιέχουν διατάξεις και προβλέψεις οι οποίες διέπονται από συνοχή και που τις εφαρμόζει με αδιάβλητο τρόπο.

δ. Η αρχή της διαφάνειας: η ρυθμιστική Αρχή πρέπει να είναι ειλικρινής, να θεσπίζει ρυθμιστικά πλαίσια, τα οποία να είναι απλά, σαφή και διατυπωμένα με τρόπο κατανοητό στους χρήστες.

ε. Η αρχή της προσήλωσης: η ρυθμιστική Αρχή πρέπει να λειτουργεί με προσήλωση στην επίλυση των προβλημάτων, μειώνοντας παράλληλα την πιθανότητα παρενεργειών που μπορεί να προκληθούν από τις αποφάσεις της.

ζ. Η αρχή της κοινωνικής ευθύνης και ενσυναίσθησης: η ρυθμιστική Αρχή, προκειμένου να προωθεί το υπεύθυνο παιχνίδι, πρέπει να διαθέτει επίγνωση και κατανόηση των αναγκών του κοινωνικού συνόλου και να διατηρεί άμεση και ανοικτή επικοινωνία με τους πολίτες, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

  • Κανόνες λειτουργίας της Αρχής:

α. Ο κανόνας της χρήσης υφισταμένων πόρων: Η Αρχή πρέπει να εξαντλεί τις δυνατότητες χρήσης των ήδη διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων του Ελληνικού Δημοσίου, πριν προβεί σε ενέργειες απόκτησης νέων, που αυξάνουν τόσο τις δικές της όσο και την συνολική δημόσια δαπάνη.

β. Ο κανόνας χρήσης των αναγκαίων πόρων: Η Αρχή πρέπει να αποκτά και να χρησιμοποιεί τους πόρους αποκλειστικά και μόνο στο μέτρο των αναγκών της και προκειμένου να λειτουργεί εύρυθμα.

γ. Ο κανόνας του ελαχίστου κόστους: Η Αρχή πρέπει να εξαντλεί κάθε λογικό περιθώριο, ώστε να βελτιώνει τη σχέση επένδυσης προς απόδοση στις δαπάνες της.

δ. Ο κανόνας του προληπτικού ελέγχου: Η Αρχή πρέπει να επιδιώκει τον προληπτικό έλεγχο της νομιμότητας των δαπανών της. Για το λόγο αυτό ζήτησε από την Πολιτεία και υπήχθει στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ε. Ο κανόνας της ιεράρχησης των ενεργειών: Η Αρχή, δεδομένου ότι οργανώνεται για πρώτη φορά, πρέπει να ιεραρχεί τη δραστηριότητά της με βάση την ανάγκη να υπηρετηθεί αποτελεσματικότερα το δημόσιο συμφέρον.

στ. Ο κανόνας της αποτελεσματικής ανταπόκρισης: Η Αρχή πρέπει να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των πολιτών με τον ταχύτερο και πληρέστερο τρόπο, αντιμετωπίζοντας την ουσία και αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία.

melete casino 2014-2021
Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML
Δεοντολογία

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video