Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Θεσμικό πλαίσιο


thesmiko-plaisioΗ Ε.Ε.Ε.Π. συστήθηκε αρχικά το 2004 ως διοικητική Αρχή με την επωνυμία «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών». Το 2011, μετονομάστηκε σε «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» και λειτουργεί ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή.

Η Ε.Ε.Ε.Π. συστήθηκε αρχικά το 2004 με τον ν.3229/2004 (Α 38). Ο νόμος δημιούργησε μια διοικητική Αρχή με την επωνυμία «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών», η οποία θα αναλάμβανε τις αρμοδιότητες ελέγχου και εποπτείας των τυχερών παιχνιδιών που διεξάγονταν και τις οποίες, μέχρι τότε, ασκούσαν διαφορετικοί δημόσιοι φορείς. Η Αρχή, με την τότε μορφή της, δεν ενεργοποιήθηκε ούτε λειτούργησε.

Το 2011, με τις διατάξεις του ν.4002/2011 (Α 180), η Αρχή μετονομάστηκε σε «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», αποκτώντας επιπλέον αρμοδιότητα και στην εποπτεία και τον έλεγχο των ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων. Η πρώτη συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2011 με τη με αριθμό 55906/1673/20.12.2011 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ενώ με τη με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 (Β 2910) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού πιστοποιήθηκε η έναρξη λειτουργίας της. Από τον Φεβρουάριο του 2012 λειτουργεί ως ανεξάρτητη διοικητική Αρχή, με διοικητική και οικονομική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια, ενώ από τον Μάιο του 2014 έχει ίδια νομική προσωπικότητα.

Με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 54 του ν.4002/2011 (Α 180), η Ε.Ε.Ε.Π. ανέλαβε σταδιακά τις αρμοδιότητές της, με αποφάσεις της που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

1. Το αντικείμενο και η λειτουργία της Ε.Ε.Ε.Π., στο επίπεδο της κύριας νομοθεσίας, διέπεται από τους ακόλουθους νόμους (κατά χρονολογία έκδοσης):

 • Ν.3051/2002 (Α 220) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές»: οι διατάξεις του νόμου εφαρμόζονται συμπληρωματικά των ειδικών διατάξεων που αφορούν την Ε.Ε.Ε.Π.
 • Ν.3229/2004 (Α 38) Κεφάλαιο Γ, άρθρα 16 έως 23: «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών και θέματα λειτουργίας Καζίνο».
 • Ν.3634/2008 (Α 9) άρθρο 33: «Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν.3229/2004 (Α 38)»
 • Ν.3691/2008 (Α 166) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του ν.3932/2011 (Α 49) και ισχύει, µε βάση τις διατάξεις του οποίου η Ε.Ε.Ε.Π. είναι η αρµόδια Αρχή που εποπτεύει την εφαρµογή των διατάξεών του στις επιχειρήσεις καζίνων, στα καζίνα επί πλοίων µε ελληνική σηµαία, στις επιχειρήσεις, στους οργανισµούς και στους άλλους φορείς που διοργανώνουν ή και διεξάγουν τυχερά παιχνίδια, καθώς και στα πρακτορεία.
 • Ν.4002/2011 (Α 180) Μέρος Δ, Κεφάλαιο Η: «Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων», άρθρα 25 έως 54.
 • Ν.4021/2011 (Α 218) άρθρο 52: «Τροποποιήσεις του ν.4002/2011».
 • Ν.4038/2012 (Α 14) άρθρο 7, παράγραφοι 10 ως 26: «Ρύθμιση θεμάτων Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και της Ε.Ε.Ε.Π.».
 • Ν.4141/2013 (Α 81) Κεφάλαιο Ε: «Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών», άρθρο 22 με το οποίο ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την αγορά παιγνίων, άρθρο 23 με το οποίο ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το προσωπικό της Ε.Ε.Ε.Π. και άρθρο 24, με το οποίο ρυθμίζονται θέματα της ΟΠΑΠ Α.Ε., της Ε.Ε.Ε.Π. και συνίσταται Τριμελής Επιτροπή Ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε.
 • Ν.4170/2013 (Α 163) άρθρο 74: «Τροποποιήσεις του ν.4002/2011».
 • N.4182/2013 (Α 185) άρθρο 92: «Θέματα Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» με τις διατάξεις του οποίου μεταφέρθηκαν στην Ε.Ε.Ε.Π. οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εποπτείας Καζίνο του Υπουργείου Τουρισμού και της Επιτροπής Καζίνο του ν.2206/1994 (Α 62).
 • N.4209/2013 (Α 253) άρθρο 106: «Ρυθμίσεις σχετικά με τα τυχερά παίγνια μέσω ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων», με το οποίο ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη χορήγηση ειδικών αδειών από την Ε.Ε.Ε.Π., για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων καθώς και άλλα συναφή θέματα.
 • N.4223/2013 (Α 287) άρθρο 34: «Οργανωτικά θέματα Ε.Ε.Ε.Π.» και άρθρο 35 «Θέματα εποπτείας και ελέγχου τυχερών παιγνίων» σύμφωνα με τα οποία ρυθμίζονται οργανωτικά θέματα της Ε.Ε.Ε.Π. καθώς και άλλα συναφή θέματα.
 • Ν.4255/2014 (Α 89) άρθρο 22, παράγραφος 3, με τις διατάξεις της οποίας καθορίζονται οι όροι και ο τρόπος καταβολής των χρημάτων από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο μικτό κέρδος των τυχερών παιγνίων, που διεξάγονται από τις επιχειρήσεις καζίνων. Επιπλέον, καθορίζονται θέματα σχετικά με την καταβολή των υπόλοιπων οικονομικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων καζίνων προς το Ελληνικό Δημόσιο, τους δικαιούχους φορείς του και τους Ο.Τ.Α., που προβλέπονται από τις άδειες λειτουργίας και τις συμβάσεις.
 • N.4261/2014 (Α 107) άρθρο 173: «Ρυθμίσεις σχετικά με τα τυχερά παίγνια».
 • Προεδρικό Διάταγμα 31/2014 (Α 56) «Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής με την επωνυμία «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)», σύμφωνα με το οποίο, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π., οι δαπάνες όλων των κατηγοριών της Αρχής υπήχθησαν στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 • Ν.4389/2016 (Α 94) Μέρος Α, Κεφάλαιο Β, Υποκεφάλαιο Δ, άρθρο 56: «Ρυθμίσεις επί των τυχερών παιγνίων» με το οποίο αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν.4002/2011 (Α180).

2. Η λειτουργία της Ε.Ε.Ε.Π., στο επίπεδο της κανονιστικής νομοθεσίας, διέπεται από τις ακόλουθες αποφάσεις:

 • «Κανονισµός Οργάνωσης, ∆ιάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων»
  Αποφάσης της Ε.Ε.Ε.Π. με αριθμό 37/4/21.09.2023 (B 6052)
 • «Θέματα του Οργανισμού της ΕΕΕΠ σχετικά με την οικονομική διαχείρισή της»
  Απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με αριθμό 6/1/24.4.2012 (Β 1347), που εκδόθηκε με βάση τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του ν.4002/2011 (Α 180)
 • «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εσωτερική λειτουργία της ΕΕΕΠ»
  Αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π. με αριθμό 10/3/11.06.2012 (Β 2066) και 36/3/3.01.2013 (Β 6) που εκδόθηκαν με βάση τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του ν.4002/2011 (Α 180)

3. Κανονισμοί της Ε.Ε.Ε.Π. σε σχέση με τη διεξαγωγή παιγνίων

melete casino 2014-2021
Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML
Δεοντολογία

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video