Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Έλεγχος συμμόρφωσης φορέων διεξαγωγής


Η Ε.Ε.Ε.Π. ως η αρμόδια Αρχή για την εποπτεία και τον έλεγχο των παιγνίων που διεξάγονται στην Ελληνική Επικράτεια θέτει τις προϋποθέσεις και καθορίζει τις διαδικασίες ώστε να διενεργούνται αποτελεσματικοί έλεγχοι στην αγορά των παιγνίων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα αμεροληψία και διαφάνεια σε όλα τα στάδια του ελέγχου.

Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν: α) τον καθορισμό των ελεγκτικών αναγκών και την ιεράρχησή τους, β) τον τρόπο για την αποτελεσματική διεξαγωγή των ελέγχων, γ) τη σαφή αποτύπωση των ευρημάτων και των αποτελεσμάτων των ελέγχων, δ) τη βελτιστοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και υλικών πόρων, αλλά και ε) τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών.

Τα θέματα διενέργειας των ελέγχων ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Ελέγχου Παιγνίων.

Στόχος της Ε.Ε.Ε.Π. είναι να ελέγχει τους φορείς εκμετάλλευσης παιγνίων, τα σημεία διεξαγωγής των παιγνίων, τη διεξαγωγή των παιγνίων σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που έχει καθορισθεί και, ανάλογα με την περίπτωση, τους παίκτες, σε χρονικό διάστημα που ορίζεται από την Ε.Ε.Ε.Π. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, η εφαρμοζόμενη μεθοδολογία περιλαμβάνει: α) την αναγνώριση και εκτίμηση των κινδύνων, β) την ανάλυση της επικινδυνότητας και τη συσχέτισή της με τις προτεραιότητες ελέγχου, γ) τον προγραμματισμό των ελέγχων, δ) τις διαδικασίες διεξαγωγής των ελέγχων και ε) την αποτίμηση και αξιολόγηση του ελεγκτικού έργου.

Η αναγνώριση και εκτίμηση των κινδύνων είναι το καθοριστικό στάδιο της μεθοδολογίας ελέγχου, καθώς προσδιορίζει τους κινδύνους που υπάρχουν (προσδιορισμός κινδύνων), αναλύει και αξιολογεί τους κινδύνους αυτούς (ανάλυση κινδύνων), και καθορίζει το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί ο έλεγχος (πλαίσιο ελέγχων), ώστε να ιεραρχούνται αντικειμενικά οι ελεγκτικές ανάγκες και να διευκολύνεται α) ο καθορισμός των προτεραιοτήτων, β) η κατάρτιση ενός αμερόληπτου προγράμματος ελέγχων και γ) ο προσδιορισμός της κατάλληλης συχνότητας και του εύρους των ελέγχων.

Για την αναγνώριση και εκτίμηση των κινδύνων λαμβάνονται υπόψη το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, ο τύπος του παιγνίου, το πλήθος και η διασπορά των ελεγχόμενων, το μέγεθος του φορέα διεξαγωγής του παιγνίου κ.λπ.

Αντικείμενο Ελέγχου

Η Ε.Ε.Ε.Π. ελέγχει τις παρακάτω κατηγορίες παιγνίων που διεξάγονται στην Ελληνική Επικράτεια: τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε., τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται μέσω Παιγνιομηχανημάτων VLTs είτε από την ΟΠΑΠ Α.Ε. είτε από παραχωρησιούχους, τα Κρατικά Λαχεία, τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται στα καζίνα, το Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα, τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου, τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται στα ραδιοτηλεοπτικά και τηλεπικοινωνιακά μέσα, καθώς και τα ηλεκτρονικά τεχνικά–ψυχαγωγικά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα. Επιπλέον, ελέγχεται η τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην Εμπορική Επικοινωνία των παραπάνω τυχερών παιγνίων και των παρόχων τους.

Ο έλεγχος μπορεί να διεξάγεται είτε εξ αποστάσεως είτε επιτόπια, σε οποιοδήποτε σημείο υφίσταται κατάστημα ή χώρος εγκατάστασης των μέσων διοργάνωσης ή διαχείρισης των παιγνίων ή σε οποιοδήποτε σημείο γίνεται η διάθεση των παιγνίων.

Ελεγχόμενοι είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διοργανώνουν, διεξάγουν ή/και εκμεταλλεύονται τυχερά παίγνια, εκμεταλλεύονται τα σημεία διάθεσης των παιγνίων, οι εμπλεκόμενοι με τη διοργάνωση, διεξαγωγή ή διάθεση των παιγνίων υπεργολάβοι των παραπάνω.

Εργαλεία Ελέγχου

α) το Νομικό Πλαίσιο: Συγκροτείται από το πλήρες, κωδικοποιημένο αρχείο που αφορά κάθε κατηγορία ελέγχου, το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικά τους σχετικούς νόμους, υπουργικές αποφάσεις, συμβάσεις, κανονισμούς, εγκυκλίους, γνωμοδοτήσεις, οδηγίες κ.λπ.,

β) τα Εγχειρίδια Ελέγχου: Στα Εγχειρίδια Ελέγχου περιγράφεται η μεθοδολογία του ελέγχου ανάλογα με το είδος του ελέγχου που διενεργείται. Ενδεικτικά, τα εγχειρίδια περιέχουν τα σημεία που ελέγχονται (Κατάσταση Σημείων Ελέγχου), τα στάδια ελέγχου που πρέπει να ακολουθούνται, τον τρόπο ελέγχου, την τεκμηρίωση του ελέγχου (έγγραφα, σχέδια, φωτογραφίες κ.λπ.), τον τρόπο αποτύπωσης των αποτελεσμάτων,

γ) ο Οδηγός Ελεγκτή: Ο Οδηγός Ελεγκτή περιλαμβάνει τα καθήκοντα του ελεγκτή, οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των ελέγχων, επεξηγήσεις και οδηγίες για την εφαρμογή της μεθοδολογίας κάθε ελέγχου, καθώς και τον κώδικα συμπεριφοράς των ελεγκτών έναντι των ελεγχομένων και των τυχόν παρευρισκόμενων παικτών,

δ) τα Μητρώα και οι Βάσεις Δεδομένων της Ε.Ε.Ε.Π.: Η Ε.Ε.Ε.Π. διατηρεί μητρώα και βάσεις δεδομένων όπου περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία απαραίτητα για την ελεγκτική διαδικασία (π.χ. στοιχεία των ελεγχόμενων, αριθμός των παιγνιομηχανημάτων τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί, κωδικοί των πιστοποιητικών που έχει εκδώσει η Ε.Ε.Ε.Π. κ.λπ.) αλλά και αρχεία προηγούμενων ελέγχων στον ίδιο ελεγχόμενο, όπου περιλαμβάνονται αποφάσεις επιβολής κυρώσεων, προηγούμενες εκθέσεις ελέγχων καθώς και κάθε άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό που συλλέγεται κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου και τεκμηριώνει τα ευρήματά του.

Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.3229/2004 (Α 38) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του ν.4141/2013 (Α 81), συνιστάται στην Ε.Ε.Ε.Π. Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων, το οποίο μπορεί να στελεχώνεται από προσωπικό που υπηρετεί στην Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και σε υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Όλοι οι ελεγκτές δεσμεύονται από τους κανόνες δεοντολογίας που διέπουν την Ε.Ε.Ε.Π. και υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης με βάση τις διατάξεις του νόμου 3213/2003.

Τα θέματα συγκρότησης του Σώματος ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Ελέγχου Παιγνίων.

Σε συνέχεια της με αριθμό 1/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων (Σ.Ε.Π.) της Ε.Ε.Ε.Π., η Επιτροπή Επιλογής του άρθρου 18 της με αριθμό 245/2/02.02.2017 (Β 811) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., η οποία συγκροτήθηκε με τη με αριθμό 509/4/11.09.2020 όμοια, κατόπιν της με αριθμό 1/21.09.2020 συνεδρίασής της, αποφάσισε την κατάρτιση του κάτωθι προσωρινού Πίνακα Κατάταξης των υποψηφίων προς ένταξη στο Σ.Ε.Π. κατά φθίνουσα τάξη, όπως ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 της με αριθμό 245/2/02.02.2017 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.

Τυχόν αιτήσεις θεραπείας κατά του προσωρινού πίνακα υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων στους υποψηφίους.

melete casino 2014-2021
Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML
Δεοντολογία

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video